Taotlus liitumislepingu sõlmimiseks

Prindi

LIITUMISTAOTLUS 

                                                                                                                                                                    /kuupäev/

Käesolevaga avaldan soovi minu omanduses oleva kinnistu liitumiseks Keila linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga ning palun väljastada liitumistingimused.

Taotleja(d)____________________________________________________________
/ettevõtte või isiku nimi/
Reg nr./isikukood: ___________________
Postiaadress:__________________________________________________________
Telefon,faks,e-mail: _____________________________________________________
Taotleja esindaja: ______________________________________________________
/ees- ja perekonnanimi/
Aadress: ______________________________________________________________
Telefon, e-mail: _________________________________________________________
Kinnistu, millele liitumist taotletakse:
Aadress_______________________________________________________________

Kat.nr.________________________________________________________________
Kinnistu suurus: ________________________________________________________
Kinnistule planeeritava(te) veetarbija(te) iseloomustus
Ehitise tüüp: ___________________________________________________________
/eramu, korterelamu, ärihoone, tootmishoone/
Ehitise korruste arv: ________
Elanike arv: ________
Keskmine ööpäevane veevajadus ja reovee äravool: ___________________________
Täiendavad andmed veetarbimise kohta: ____________________________________
Täiendavad andmed reovee kohta: _________________________________________
Varem liitunud ühisveevärgi, -kanalisatsiooniga: ___________
Ehitamine ja liitumine:
Kinnistu ühendustorustiku projekteerija: _____________________________________
Planeeritav liitumisaeg: __________________________________________________
Märkused ja täiendavad andmed _____________________________________________________________________

Lisad:
1. Omandit tõendav dokument
2. Kinnistu plaan olemasolevate hoonete ja tehnovõrkudega ning kavandatavad hooned ja nende eeldatav paiknemine M1:500
3. Volikiri (kaasomandi korral)/taotleja allkiri/