ÜF Projektid

Prindi

          

                    

Ühtekuuluvusufondi projekt „KEILA REOVEEPUHASTI SEADMED“

KIK taotluse rahuldamise otsuse kuupäev ja nr: 14.05.2015 nr 1-25/106

Struktuuritoetuse riikliku registri (SFOS) nr: 2.1.0101.15-0145

Projekti abikõlblikkuse periood: 14.05.15- 31.12.15

Projekti kogumaksumus: 249 358 eurot

ÜF toetuse maksimumsumma: 211 954,30 eurot

Toetuse saaja: AS Keila Vesi

Projekti eesmärk

Projekti üks eesmärkidest on suunatud reoveesette, mis oma olemuselt on jääde, lõppkäitluse parandamisele. Kaasaegse tehnika kasutuselevõtt võimaldab jäätmetest toota kvaliteetset kompostmulda, misläbi väheneb ladestatavate jäätmete osakaal ning suureneb taaskasutatavate jäätmete kogus. Masinate hankimine tuleneb vajadusest asendada olemasolev amortiseerunud tehnika, lisaks soovitakse majanduslikust otstarbekusest lähtuvalt hakata töid teostama ettevõttele endale kuuluva masinapargiga, sest seni kasutatud renditehnika ei õigusta ennast ei majanduslikult ega ka saavutatava lõpptulemuse poolest. Reoveepuhasti amortiseerunud seadmete väljavahetamine tagab reovee puhastamise kvaliteedi, misläbi väheneb loodusesse juhitavate reoainete kogus.

 

Projekti tegevuste lühikirjeldus

Toetust kasutati alljärgnevate masinate ja seadmete soetamiseks:

1. Teleskooplaaduri ja lisaseadmete ostmine

Reoveesette lõppkäitluse teostamiseks Keila reoveepuhastis hangiti uus teleskooplaadur koos lisaseadmetega, milleks on kahvel, laadimiskopp, V- sahk, pöördhari ja järelhaagis. Teleskooplaaduri kasutusvaldkondadeks on muda ja tugiaine vedu reoveepuhasti territooriumi siseselt, kompostimisaunade tegemine, territooriumi hooldamine, kompostmulla laadimine.

2. Aunasegaja ostmine

Reoveesette lõppkäitluse ühe osana teostatakse kompostimisväljakutel aunades segamist , milleks osteti iseliikuv aunasegaja.

3. Reoveepuhasti peapumpla pumpade väljavahetamine

Projekti raames hangiti reoveepuhasti peapumplasse kaks uut pumpa.

4. Reoveepuhasti võreseadme ja võrepressi hankimine koos paigaldusega

Keila reoveepuhastisse hangiti uus võreseade koos võrepressiga.

Keila linna reoveekogumisala veemajandusprojekt

AS Keila Vesi teatab, et on rahuldatud rahastamistaotlus Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist. Positiivne rahastamisotsus tehti teatavaks 28.12.2008. a. 

AS Keila Vesi esitas 05.08.08 Sihtasutusele Keskkonnainvesteeringute Keskus taotluse Keila linna reoveekogumisala veemajandusprojekti elluviimise kaasrahastamiseks Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.

Rahastamistaotluse kohaselt soovib AS Keila Vesi aastatel 2009 kuni 2011 ellu viia ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni infrastruktuuri rajamise projekti, mis sisaldab järgnevaid ehitustöid:

- Puurkaevude likvideerimine - 2 tk
- Puurkaevupumplate renoveerimine - 4 tk
- Puurkaevupumplate rajamine - 1 tk
- Survetõstepumpla rajamine - 1 tk
- Reservuaari rekonstrueerimine - 1 tk
- Veevõrgu rekonstrueerimine - 4,6 km
- Veevõrgu laiendamine - 0,7 km, 13 majaühendust
- Kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine - 6,3 km
- Kanalisatsioonivõrgu laiendamine - 0,9 km, 20 majaühendust
- Kanalisatsioonipumplate rekonstrueerimine - 4 tk
- Reoveepuhasti mudakäitluse väljaehitamine - 1 kmpl

Projekti ehitustööde eeldatav kogumaksumus on 68,9 miljonit krooni ning ehitustööd peavad olema lõpetatud 31.12.2011.

Projekti finantseerimiseks taotleti abi Ühtekuuluvusfondist kokku 48,7 miljonit krooni (70,7%), AS Keila Vesi omaosalus projektis on 20,2 miljonit krooni (29,3%). ´

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus-e 18.12.2008 otsusega nr. 24 tunnistati rahastamistaotlus nõuetele vastavaks ja rahuldati. Projekti nr. 2.1.0101.09-0009