Hanked

Prindi

Lihthange - kanalisatsiooni peapumpla pumpade ostmine 

AS Keila Vesi on välja kuulutanud läbirääkimistega lihthanke „kanalisatsiooni peapumpla pumpade ostmine“.

Hanke objektiks on kanalisatsioonipumpade (2 tk) tarne. Pumpade tehnilised näitajad: võimsus 15 kW; tootlikkus 70 l/s, tõstekõrgus 14m.

Pumpade täpsem kirjeldus on toodud hankedokumentides. Hankedokumentide omandamiseks peavad huvitatud isikud esitama kirjaliku avalduse e-posti aadressil valdo.liiv@kudjape.ee . Hankija väljastab hankedokumendid digitaalselt e-posti teel.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on: 12. oktoober 2015 kell 13:00. 

Pumpade tarneaeg hiljemalt 18.12.15.a. 

Projektijuhtimine

„Keila linna reoveekogumisala veemajandusprojekti“ projektijuhtimise- ja omanikujärelevalve teenuse osutamiseks viidi AS Keila Vesi poolt 13.01.09 kuni 20.01.09 läbi lihtmenetlusega hange.
Esitatud hinnapakkumistest osutus AS Keila Vesi jaoks majanduslikult soodsamaks OÜ EL Konsult pakkumine, kellega sõlmiti Projektijuhtimise leping 02.02.09. Projektijuhtimise teenus sisaldab endas:
- Hankeplaanide koostamist;
- Riigihangete ettevalmistamist ja läbiviimist;
- Aruandluse koostamist;
- Projekti koordineerimist;
- Omanikujärelevalve teostamist.
OÜ EL Konsult poolseks Projektijuhiks on määratud Valdo Liiv, telefon 50 100 36

 Vasara tänava vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine

„Keila linna reoveekogumisala veemajandusprojekti“ Vasara tänava vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimistööde teostamiseks viidi AS Keila Vesi poolt 23.03.09 kuni 27.03.09 läbi lihtmenetlusega hange.
Esitatud hinnapakkumistest osutus AS Keila Vesi jaoks majanduslikult soodsamaks AS K&H pakkumine, kellega sõlmiti Töövõtuleping 08.04.09.

Projekteerimistööde teostamine sisaldab endas:
- Vasara tänava piirkonna geodeetilise alusplaani koostamine, ca 6,7 ha;
- Vasara tänava vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise ja rajamise kohta ehitusprojekti koostamine, ca 2245 jm

AS K&H poolseks projekteerimistööde projektijuhiks on määratud Janno Erm, telefon 730 81 37.

 

Uue tn. veevarustus- ja kanalisatsioonitorustike renoveerimine

Keila linna reoveekogumisala veemajandusprojekt, Uue tn. veevarustus- ja kanalisatsioonitorustike renoveerimine“ ehitustööde teostamiseks viidi AS Keila Vesi poolt 20.04.09 kuni 08.06.09 läbi riigihange nr. 112239.

AS Keila Vesi juhataja otsusega tunnistati edukaks AS Vensen pakkumus kui pakkumuste hindamise kriteeriumi madalaim maksumus suhtes soodsaim pakkumus.

AS-iga Vensen sõlmiti töövõtuleping 08.06.2009, tööde teostamise lõpptähtajaks on planeeritud 13.11.2009.

Ajagraafik

Töövõtu mahtu kuulub (Uus tn, Ohtu tee ja Raudtee tn):
• Veevarustuse torustiku rajamine – ca 840 m, lisandub ca 35 kinnistuühendust ja ca 200 m kinnistuühendustorustikku.
• Olmekanalisatsiooni torustiku rajamine – ca 730 m, lisandub ca 36 majaühendust ja ca 190 m kinnistuühendustorustikku.
• Sademeveetorustiku rajamine – ca 700 m, lisandub ca 22 restkaevuühendust ja ca 80 m restkaevu ühendustorustikku.

AS Vensen poolseks projektijuhiks on määratud Riho Sokko.

Hankedokumentatsiooni väljastab AS Keila Vesi peale vastava taotluse esitamist CD-l: AS Keila Vesi, Ehitajate tee 7, Keila 76606, e-post veiko@keilavesi.ee

 

Veevarustus- ja kanalisatsioonitorustike ehitus ja rekonstrueerimine.

AS Keila Vesi poolt viidi 15.06.09 kuni 01.07.09 läbi lihtmenetlusega hange „Keila linna reoveekogumisala veemajandusprojekt, Veevarustus- ja kanalisatsioonitorustike ehitus ja rekonstrueerimine“.
AS Keila Vesi juhataja otsusega tunnistati edukaks Nordecon Infra AS pakkumus kui pakkumuste hindamise kriteeriumi madalaim maksumus suhtes soodsaim pakkumus.
AS-iga Nordecon Infra sõlmiti töövõtuleping 06.07.2009, tööde teostamise lõpptähtajaks on planeeritud 07.02.2010.
Töövõtu mahtu kuuluvad vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimis- ja ehitustööd järgmistes Keila linna piirkondades:
• Pargi-Piiri kollektor (kaevude rekonstrueerimine 44 tk, 25 veeühenduse rekonstrueerimine, 26 kanalisatsiooniühenduse rekonstrueerimine)
• Ülejõe tn piirkond (ca 300 jm isevoolset kanalisatsioonitorustikku, ca 500 jm veetorustikku, ca 200 jm survekanalisatsiooni, reoveepumpla ja veemõõdukaev, 9 vee ja kanalisatsiooni kinnistuühendust)
• Roheline-Tuula tee (ca 250 jm kanalisatsioonitorustikku ning 7 kanaliühendust)
• Jõepargi piirkond (ca 325 jm isevoolset kanalisatsioonitorustikku, ca 380 jm veetorustikku, ca 50 jm survekanalisatsiooni, reoveepumpla, 5 vee ja kanalisatsiooni kinnistuühendust)
• Tallinna mnt majaühendused (4 veeühendust)
Nordecon Infra AS poolseks projektijuhiks on määratud Aivar Krüger

Kanalisatsioonikollektorite rekonstrueerimine.

AS Keila Vesi poolt viidi 14.08.09 kuni 07.09.09 läbi riigihange nr. 114120 „Keila linna reoveekogumisala veemajandusprojekt. Kanalisatsioonikollektorite rekonstrueerimine“.
AS Keila Vesi juhataja otsusega tunnistati edukaks AS Terrat ja WaterSer No-dig OÜ ühispakkumus kui pakkumuste hindamise kriteeriumi madalaim maksumus suhtes soodsaim pakkumus.
AS-iga Terrat sõlmiti töövõtuleping 28.09.2009, ehitustöödega planeeritakse alustada novembris 2009, tööde teostamise lõpptähtajaks on planeeritud 05.02.2010.
Töövõtu mahtu kuuluvad kanalisatsioonikollektorite rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd järgmistes Keila linna piirkondades:
• Uus tn - Paldiski mnt kollektor – ca 1760 m
• Kalda tn kollektor – ca 410 m
AS Terrat poolseks projektijuhiks on määratud Margus Ränd.

Joogiveerajatiste ehitamine ja rekonstrueerimine.

AS Keila Vesi poolt viidi 29.10.09 kuni 30.12.09 läbi riigihange nr. 115113 „Keila linna reoveekogumisala veemajandusprojekt. Joogiveerajatiste ehitamine ja rekonstrueerimine“.
AS Keila Vesi juhataja otsusega tunnistati edukaks Nordecon Infra AS pakkumus kui pakkumuste hindamise kriteeriumi madalaim maksumus suhtes soodsaim pakkumus.
AS-iga Nordecon Infra sõlmiti töövõtuleping 18.01.2010, tööde teostamise lõpptähtajaks on planeeritud 03.10.2010.
Lepingu raames rekonstrueeritakse olemasolevad veereservuaarid ja joogiveepumplad, rajatakse reservpuurkaev ja üks täiendav astmepumpla ning likvideeritakse mittetöötavad keskkonda ohustavad puurkaevud. Projekti elluviimine tagab Keila linna veevarustussüsteemide töökindluse ning parandab elanike joogivee kvaliteeti.
Nordecon Infra AS poolseks projektijuhiks on määratud Marek Markvart.

Vasara tn piirkonna torustike ehitamine ja rekonstrueerimine

AS Keila Vesi poolt viidi 11.03.10 kuni 15.04.10 läbi riigihange nr. 117620 „Keila linna reoveekogumisala veemajandusprojekt. Vasara tn piirkonna torustike ehitamine ja rekonstrueerimine“.
AS Keila Vesi juhataja otsusega tunnistati edukaks AS Vensen pakkumus kui pakkumuste hindamise kriteeriumi madalaim maksumus suhtes soodsaim pakkumus.
AS-iga Vensen sõlmiti töövõtuleping 03.05.2010, tööde teostamise lõpptähtajaks on planeeritud 14.12.2010.
Lepingu raames rajatakse ja rekonstrueeritakse Vasara tänava piirkonnas kokku 1645 m veetorustikku, 582 m reoveekanalisatsiooni torustikku ja 829 m sademevee torustikku.
AS Vensen poolseks projektijuhiks on määratud Riho Sokko.

Tööde graafik

 

Reoveepumplate rekonstrueerimine

AS Keila Vesi poolt viidi 30.04.10 kuni 25.05.10 läbi riigihange nr. 118457 „Keila linna reoveekogumisala veemajandusprojekt. Reoveepumplate rekonstrueerimine“.
AS Keila Vesi juhataja otsusega tunnistati edukaks AS Terrat pakkumus kui pakkumuste hindamise kriteeriumi madalaim maksumus suhtes soodsaim pakkumus.
AS-iga Terrat sõlmiti töövõtuleping 06.07.2010, tööde teostamise lõpptähtajaks on planeeritud 15.12.2010.
Lepingu raames rekonstrueeritakse kokku viis kanalisatsioonipumplat ning ehitatakse välja Oja pumpla isevoolne- ja survetorustik.
AS Terrat poolseks projektijuhiks on määratud Indrek Ränd.

Mudaaugu ja kesklinna torustike rekonstrueerimine

AS Keila Vesi poolt viidi 29.06.10 kuni 23.07.10 läbi riigihange nr. 119480 „Keila linna reoveekogumisala veemajandusprojekt. Mudaaugu ja kesklinna torustike rekonstrueerimine“.
AS Keila Vesi juhataja otsusega tunnistati edukaks AS Terrat pakkumus kui pakkumuste hindamise kriteeriumi madalaim maksumus suhtes soodsaim pakkumus.
AS-iga Terrat sõlmiti töövõtuleping 13.09.2010, tööde teostamise lõpptähtajaks on planeeritud 11.09.2011.
Lepingu raames rajatakse ja rekonstrueeritakse Mudaaugu ja kesklinna piirkonnas kokku 3679 m veetorustikku, 1686 m isevoolset kanalisatsioonitorustikku, 960 m kanalisatsiooni survetorustikku, 309 m sademeveetorustikku ning kaks kanalisatsioonipumplat.
AS Terrat poolseks projektijuhiks on määratud Margus Ränd.

Reoveepuhasti rekonstrueerimine

AS Keila Vesi poolt viidi 18.06.10 kuni 16.07.10 läbi riigihange nr. 119364 „Keila linna reoveekogumisala veemajandusprojekt. Reoveepuhasti rekonstrueerimine“.
AS Keila Vesi juhataja otsusega tunnistati edukaks AS Harju Ehitus pakkumus kui pakkumuste hindamise kriteeriumi madalaim maksumus suhtes soodsaim pakkumus.
AS-iga Harju Ehitus sõlmiti töövõtuleping 30.09.2010, tööde teostamise lõpptähtajaks on planeeritud 25.09.2011.
Lepingu raames rekonstrueeritakse Keila linna reoveepuhasti mudakäitlus ja ehitatakse välja reoveesette kompostimissüsteem. Ehitustööde lõpetamise järgselt hakatakse Keila linna reoveepuhasti mudast tootma trummelkompostris kompostmulda, tugiainena hakatakse kasutama eelpurustatud aia- ja haljastusjäätmeid, mille valmistamiseks hangitakse mobiilne eelpurusti.
AS Harju Ehitus poolseks projektijuhiks on määratud Janno Heinaste.

Veetöötlusjaama automaatika ja kaugvalvesüsteemi ümberehitamine

AS Keila Vesi poolt viidi 28.01.11 kuni 08.02.11 läbi väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus „Keila linna reoveekogumisala veemajandusprojekt. Veetöötlusjaama automaatika ja kaugvalvesüsteemi ümberehitamine“.
AS Keila Vesi juhataja otsusega tunnistati edukaks AS Nordecon pakkumus, kellega sõlmiti töövõtuleping 09.02.11.
Tööde teostamise lõpptähtajaks on planeeritud 31.03.2011.
Lepingu raames rekonstrueeritakse Keila linna veetöötlusjaama automaatika ja kaugvalvesüsteem, tegemist on jätkuprojektiga riigihanke nr. 115113 „Joogiveerajatiste ehitamine ja rekonstrueerimine“ raames teostatud töödele.
AS Nordecon poolseks projektijuhiks on määratud Marek Markvart.Hankeplaan

Ajagraafik

AS Keila Vesi esialgne hankeplaan „Keila linna reoveekogumisala veemajandusprojekti“ elluviimisel.