Keskkonnaaspektid

Prindi Vee-ettevõtte tegevus mõjutab keskkonda olulisel määral nii soodsas kui ebasoodsas suunas. Keila Vesi keskkonnategevuse eesmärk on ebasoodsat mõju võimalikult vähendada ning soodsat mõju hoida ja suurendada.

Veetöötlemise oluline positiivne keskkonnaaspekt
• nõuetele vastav joogivesi, mis mõjutab iga linnaelaniku elukvaliteeti;

Veetöötlemise olulised negatiivsed keskkonnaaspektid
• põhjavee kui olulise loodusressursi kasutamine;
• veelekked, mis suurendavad veeressursi kulu;
• pikaajalised veekatkestused tehniliste rikete või pikaajalise elektrikatkestuse tõttu, mis seavad ohtu linnaelanike elukvaliteedi;
• seadmetes tarbitud elektrienergia, millega kaudselt mõjutatakse elektritootmise ja keskkonnasaaste taset

Reoveepuhastuse oluline positiivne keskkonnaaspekt
• tarbimiskõlblik reoveesettesegu, mille puhul on tegemist reoveepuhastusprotsessi jäätmete taaskasutamisega. Reoveesettesegu on võimalik kasutada näiteks haljastuses

Reovee kogumise ja puhastuse olulised negatiivsed keskkonnaaspektid
• tehniliste rikete või erakordsete ilmastikuolude tõttu ulatuslikud reo- ja sademevee üleujutused, mis võivad põhjustada keskkonna saastamist ja kahjustada elanike vara
• tehniliste rikete või pikaajalise elektrikatkestuse tõttu mittetoimiv puhastusprotsess, mis võib põhjustada elukeskkonna ja Keila jõe seisundi halvenemist;
• puhastuse käigus kokkukogutavad jäätmed, mida tuleb käidelda ja seetõttu suureneb keskkonnakoormus;
• seadmetes tarbitud elektrienergia, millega kaudselt mõjutatakse elektritootmise ja keskkonnasaaste taset

Lisaks põhitegevusele mõjutavad keskkonda ka tugitegevused, näiteks aitab elektrooniline dokumendihaldus ja arveldamine kokku hoida paberit.